Valideret og formet af mere end 1.000 fantastiske kursister siden 2021 – 100% tilfredshedsgaranti.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 

1. INDLEDNING

 • Det er vigtigt for mig, Daniel Hansen Pedersen (aka ‘Daniels Pengetips’), at have klarhed over for dig som kunde, når du køber et kursus.
 • Det anbefales derfor, at du læser betingelserne igenne. Kontakt mig endelig på kursus@danielspengetips.dk, hvis der er noget, du ikke er enig i eller har spørgsmål til.
 • Du køber et af kurserne af Daniels Penge ApS, der er mit selskab, som jeg har oprettet med formål at levere og udvikle kurserne.
 • Kurserne er udarbejdet med udgangspunkt i mine erfaringer og viden, og du skal alene se det som inspiration til hvordan du kan styre din egen økonomi.
 • Det er alene dig, som køber dig adgang til kurserne, og du forpligter dig samtidig til ikke på nogen vis at uddele materiale eller lignende til personer, som ikke har købt adgang.

2. DEFINITIONER

 • Følgende definitioner finder anvendelse i disse salgs- og leveringsbetingelser:
  • ‘’Kunden’’ betyder den person, som indgår køb af Kursusydelsen med Daniels Penge.
  • ’’Daniels Penge’’ betyder Daniels Penge ApS, CVR-nr. 42 22 40 73.
  • ‘’Parterne’’ betyder Daniels Penge og Kunden.
  • ‘’Kursusydelserne’’ de kurser om investering, som Daniels Penge tilbyder til Kunden. Kurserne består af videomateriale og skabeloner. Q&A-sessions og grupper som udbydes i den forbindelse stilles vederlags- og garantifrit til rådighed af Daniels Penge og er ikke en del af Kursusydelserne. 
  • ‘’Betingelserne’’ betyder disse salgs- og leveringsbetingelser.

3. ANVENDELSE

 • Betingelserne finder anvendelse på alle leverancer af Kursusydelser, som udføres af Daniels Penge.
 • Ved køb af Kursusydelserne erklærer Kunden sig enig i disse betingelser.
 • Daniels Penge er berettiget til at ændre Betingelserne med minimum en måneds skriftligt varsel. Herefter vil de korrigerede Betingelser finde anvendelse på alle Kursusydelserne, der leveres efter fristens udløb.

4. LEVERING

 • Daniels Penge opfylder levering af de aftalte Kursusydelser til den tid, der fremgår ved bestilling af Kursusydelserne, forudsat at betaling er sket i henhold til punkt 5.
 • Såfremt Daniels Penge ikke kan opfylde til aftalt tid, oplyser Daniels Penge over for Kunden, hvad årsagen er til forsinket opfyldelse, samt hvornår opfyldelse kan forventes.
 • Kursusydelserne leveres ved adgang til Skool onlineplatformen, hvorfra Kunden kan tilgå Kursusydelserne. Daniels Penge garanterer alene, at Kursusydelserne er tilgængelig via Skool onlineplatformen i 12 måneder fra levering af Kursusydelsen. Herefter er det Kundens eget ansvar og egen risiko. såfremt denne ønsker at gemme materialet til senere brug ved fortsat overholdelse af bestemmelserne i punkt 6, at påse at Kursusydelserne lagres elektronisk hos Kunden.

5. BETALING

 • Prisen på Kursusydelserne er den af Daniels Penge anførte pris ved bestilling, medmindre Daniels Penge skriftligt har accepteret andet.
 • Betaling skal ske forud for levering i henhold til punkt 4.
 • Betaling anses for gennemført, når pengene er tilgængelige på den af Daniels Penge anførte konto.
 • Kunden er ikke berettiget til at foretage fradrag, modregning eller modkrav i betaling, medmindre det forud skriftligt er accepteret af Daniels Penge.

6. BRUG AF KURSUSYDELSERNE

 • Kursusydelserne er personlige og det er alene Kunden, som opnår adgang til kurserne og Kunden forpligter sig til samtidig til ikke på nogen vis uddele materiale eller lignende til personer, som ikke har købt Kursusydelserne. Ved brud på denne bestemmelse har Daniels Penge ret til at kræve en konventionalbod på 2.500 kr. pr. uberettiget adgang.
 • Kunden må ikke overdrage eller ændre Kursusydelsernes indhold, skabeloner og dokumenter på nogen vis, hverken på internettet eller i anden elektronisk form eller i trykte (papir-)udgaver uden forudgående skriftlig tilladelse fra Daniels Penge.
 • Kunden opnår alene brugsret til Kursusydelserne i form af:
  • Elektronisk lagring af det oprindelige indhold af Kursusydelserne til eget private brug.
  • Udskrivning af det oprindelige indhold af Kursusydelserne til eget private brug.
  • Anvende/ ændre Kursusydelserne skabeloner til eget privat brug.
 • Ved brud på bestemmelserne i dette punkt 6 har Daniels Penge ret til at kræve en konventionalbod på 2.500 kr. pr. forhold. Daniels Penge har derudover ret til at kræve erstatning efter Dansk rets almindelige regler. Betaling af konventionalbod bringer ikke misligholdelsen til ophør.

7. TILFREDSHEDSGARANTI

 • Nedenstående tilfredshedsgaranti er kun gældende ved “Daniels Investeringskursus” og dermed ikke gældende for “Investering for begyndere”. 
 • Der er ingen tilfredshedsgaranti ved køb af “Investering for begyndere”.
 • Gældende fra og med d. 17. marts 2023:
  Kunden refunderes den fulde betaling såfremt denne inden 30 dage fra købsdato skriftligt anmoder om dette ved angivelse af grund for manglende tilfredshed.
  Gives sådan anmodning ikke inden 30 dage fra købsdato, da bortfalder tilfredshedsgarantien i sin helhed.
  Såfremt du har benyttet dig af din tilfredshedsgaranti én gang, kan du godt blive en del af kurset igen på senere tidspunkt. Hvis prisen i mellemtiden er steget, da gælder den nye pris. Såfremt du bliver en del af kurset, efter du har benyttet dig af tilfredshedsgarantien, har du ikke længere nogen former for tilfredshedsgaranti ved køb af Daniels Investeringskursus.
 • For køb før d. 13. marts 2023
  Kunden refunderes den fulde betaling såfremt denne inden 14 dage fra købsdato skriftligt anmoder om dette ved angivelse af grund for manglende tilfredshed.
  Gives sådan anmodning ikke inden 14 dage fra købsdato, da bortfalder tilfredshedsgarantien i sin helhed.
  Såfremt du har benyttet dig af din tilfredshedsgaranti én gang, kan du godt blive en del af kurset igen på senere tidspunkt. Hvis prisen i mellemtiden er steget, da gælder den nye pris. Såfremt du bliver en del af kurset, efter du har benyttet dig af tilfredshedsgarantien, har du ikke længere nogen former for tilfredshedsgaranti ved køb af Daniels Investeringskursus. 

8. REKLAMATION

 • Såfremt Kunden opdager en fejl ved Kursusydelserne, skal Kunden skriftligt reklamere uden ugrundet ophold. Såfremt Kunden ikke reklamerer uden ugrundet ophold efter at have opdaget en sådan uoverensstemmelse, fortaber Kunden sin ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser, og/eller erstatning gældende.
 • Retten til reklamation bortfalder 90 dage efter modtagelse af Kursusydelsen.

9. ERSTATNING OG ANSVAR

 • Daniels Penge er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige principper herom, dog med de nedenfor anførte præciseringer og begræsninger.
 • Alle investeringseksempler og lignende er udelukkende eksempler og estimater for, hvad der er realistisk at opnå og der ydes ingen garanti i den forbindelse.
 • Kursusydelsen udgører ikke finansiel eller økonomisk rådgivning og kan ikke danne grundlag for køb eller salg (eller undladelse heraf) af investeringsbeviser eller andet.
 • Daniels Penge yder ingen garanti for fremgang, vækst, afkast, øget udbytte eller lignende som følge af brug af Kursusydelsen, ligesom Daniels Penge ikke er ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, såsom tabt fortjeneste, rentetab og mistede besparelser.
 • Daniels Penge er ikke ansvarlig for, at Kursusydelsen opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål.
 • Ønsker Kunden at gøre et erstatningskrav gældende mod Daniels Penge, skal kravet fremsættes uden ugrundet ophold og under alle omstændigheder senest 30 dage efter, at det eventuelle tab er opstået.

10. MISLIGHOLDELSE

 • Kunden kan alene gøre forsinkelse gældende som misligholdelse i overensstemmelse med punkt 4.3.
 • Såfremt Kunden opdager en mangel ved de leverede ydelser, har Daniels Penge fuld afhjælpningsret.
 • Såfremt en mangel ikke kan afhjælpes, kan Kunden, hvis reklamation sker i overensstemmelse med punkt 6 , kræve forholdsmæssigt afslag.

11. FORCE MAJEURE

 • Daniels Penge kan ikke holdes ansvarlig for manglende opfyldelse som følge af omstændigheder, der ikke er underlagt Daniels Penges kontrol. Forekomst af sådanne hændelser fritager Daniels Penge for ansvar for skader, straf eller andre kontraktsretlige sanktioner. Sådanne hændelser inkluderer, men er ikke begrænset til, strejker, lock-out, boykots, sabotage, arbejdskonflikter, driftsafbrydelser, eksplosion, brand, naturkatastrofer, offentlige restriktioner fra nationale eller udlandske autoriteter, konfiskation, handelsforbud, valuta restriktioner, manglende transport, veterinære sygdomme, hærværk, terror, miljøforanstaltninger, pandemier, krig og mangelfulde eller forsinkede leverancer fra underleverandører.

12. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

 • Ejendomsretten og de immaterielle rettigheder til Kursusydelserne, herunder retten til alle igangværende Kursusydelser, herunder ideer, kildekoder, designs, teknikker mv. skal ubetinget tilhøre Daniels Penge.

13. LOVVALG OG VÆRNETING

 • Betingelserne er underlagt dansk ret og fortolkes i overensstemmelse hermed. Tvister af enhver art i henhold til nærværende kontrakt skal afgøres ved Byretten i København som første instans.